top of page

Hademade by Baby

總會遇到有家長提問,小朋友最細可以幾歲先玩到?


今次由九個月👶🏻試玩,張咭都唔錯吧😝

其實小朋友可以由細學習手眼協調, 仲可以慢慢培養佢地興趣, 表達自己創意。


創作可以好無限,同時亦會好治癒。希望大家每日都花小小時間去關心自己同身邊人的心靈吧!12 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Komentarze


bottom of page